Deklaracja dostępności BIP Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Gorazda.
 • E-mail: k.gorazda@mow-zawichost.pl
 • Telefon: 158364501

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MOW im. J. Korczaka w Zawichoście
 • Adres: ul. 11 Listopada 1
  27-630 Zawichost
 • E-mail: mowzaw@mow-zawichost.pl
 • Telefon: 158364501

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 591

Udostępniono dnia: 22.03.2021 18:40

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 22.03.2021, Administrator: Edycja zakładki Deklaracja dostępności
 • 22.03.2021, Administrator: Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności